ריקי קמחי

רכזת מחלקה
ברגמן 219
02-6584365
rikik@savion.huji.ac.il